สมัครงาน หางาน งานราชการ

hosting
สวัสดีค่ะ ท่านผู้มาเยือน | กรุณา LOGIN | สมัครสมาชิก ที่นี่ค่ะ
อัตราค่าโฆษณา

ข้อตกลงด้านบริการ (Terms of Service)
1. ข้อความทั่วไป
1.1 ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ค้นหางานและฝากประกาศงาน happy2jobs.com ระหว่างบริษัท สบาย ช็อป จำกัด ในฐานะผู้ให้บริการเว็บไซต์ happy2jobs.com กับผู้ใช้บริการ
1.2 ผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการซึ่งกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการจนเข้าใจรายละเอียดต่าง ๆ ครบถ้วนแล้วจึงตกลงใช้ บริการโดยการทำเครื่องหมายถูกที่ช่อง 'ฉันยอมรับข้อตกลง' ในหน้าคำขอใช้บริการหรือคำขออื่นใด และ/หรือได้ตกลงทำสัญญากับผู้ให้บริการทางอื่นใดแล้วถือว่า ผู้ใช้บริการได้ตกลงทำสัญญากับผู้ให้บริการและยินยอมผูกพันและปฎิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้ ทุกประการ
1.3 ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะปฎิเสธไม่ทำสัญญาหรือไม่เปิดให้ใช้บริการต่าง ๆ กับบุคคลใด ๆ หรือกับผู้ใช้บริการได้ตามเงื่อนไขข้อตกลงที่กำหนดไว้ในข้อตกลงฉบับนี้

2. คำนิยาม
2.1 "ผู้ให้บริการ" หมายถึง บริษัท สบาย ช็อป จำกัด
2.2 "ผู้ใช้บริการ" หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลผู้ซึ่งได้ตกลงเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ happy2jobs.com
2.3 "สัญญา" หมายถึง ความตกลงร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการให้บริการค้นหางาน และประกาศงาน
ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อบริษัท ที่ท่านต้องการสมัครงาน เพื่อประโยชน์ของท่านเอง

ลงทะเบียนรับข่าวสาร